ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Written by on April 23, 2011 in Αρθρα with 0 Comments

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

κ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2011

 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀδελφές,

Ἡ λέξη Πάσχα εἶναι ἑβραϊκή καί σημαίνει πέρασμα. Στήν Παλαιά Διαθήκη, Πάσχα ὀνομάσθηκε τό πέρασμα μέσα ἀπό τά ὕδατα τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ καί ἡ θαυματουργική σωτηρία του ἀπό τόν διώκτη Φαραώ. Στήν Καινή Διαθήκη, Πάσχα ὀνομάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τό νικηφόρο πέρασμά του ἀπό τό θάνατο πρός τήν ζωή.

Τό Χριστιανικό Πάσχα, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, γι᾽αὐτό καί ἀποτελεῖ τό κεντρικό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἀφορμή χαρᾶς καί ἑορτασμοῦ.

Τό γεγονός ὅμως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ δίνει καί ἀπάντηση στό γιατί ὑπάρχουν στόν κόσμο τό κακό, οἱ θλίψεις, ὁ πόνος καί ὁ θάνατος.

Τό κακό, τόν θάνατο καί ὅλα ὅσα πληγώνουν τόν ἄνθρωπο δέν τά δημιούργησε ὁ Θεός. Ὅλα αὐτά τά δημιουργήσαμε καί τά συντηροῦμε ἐμεῖς στή ζωή μας μέ τήν κακή χρήση τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς δώρησε ὁ Θεός.

Ἄν σήμερα παιδιά πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα δέν φταίει ὁ Θεός. Φταῖμε ἐμεῖς πού δέν θέλουμε νά θυσιάσουμε τήν καλοπερασή μας καί πού προτιμοῦμε νά θάβουμε τά διάφορα τρόφιμα γιά νά νά μήν μειώνονται οἱ τιμές καί νά κερδίζουμε περισσότερα.

Ἄν σήμερα ὑπάρχουν πτωχοί καί ἄστεγοι δέν φταίει ὁ Θεός. Ἐμεῖς φταῖμε πού ἀντί νά βοηθήσουμε κάποιον πού ἔχει ἀνάγκη προτιμοῦμε νά παίζουμε τά χρήματά μας στά Χρηματιστήρια.

Ἄν σήμερα γίνονται πόλεμοι δέν φταίει ὁ Θεός. Φταῖμε ἐμεῖς μέ τήν ἀκόρεστη πλεονεξία μας.

Ἄν σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού βασανίζονται ἀπό τήν μοναξιά καί τήν κατάθλιψη δέν φταίει ὁ Θεός. Φταῖμε ἐμεῖς πού ζοῦμε ἐγωϊστικά καί δέν θέλουμε νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί νά πλησιάσουμε τούς συνανθρώπους μας.

Ἄν σήμερα ἡ φύση καταστρέφεται δέν φταίει ὁ Θεός. Φταῖμε ἐμεῖς πού ἀλόγιστα καταστρέφουμε τά πάντα γιά τό οἰκονομικό συμφέρον μας.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται νά μᾶς δείξει πόσο κακό ἔχουμε κάνει στούς ἑαυτούς μας καί σέ ὁλόκληρη τήν κτίση μέ τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τόν Θεό καί τήν προσκόλλησή μας στά ἁμαρτωλά πάθη. Καυχώμαστε γιά τά ἐπιτεύγματά μας ἀλλά ἡ τραγική ἀλήθεια εἶναι πώς ἔχουμε καταντήσει δοῦλοι τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς πλεονεξίας μας. Αὐτό πού ὀνομάζουμε ζωή οὐσιαστικά εἶναι ἕνα εἶδος θανάτου. Θέλουμε νά ξεφύγουμε ἀπό αὐτή τήν ζοφερή πραγματικότητα πού δημιουργήσαμε ἀλλά δέν μποροῦμε νά βροῦμε λύσεις. Τήν λύση μᾶς τήν προσφέρει ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή του. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή. Εἶναι τό πέρασμα ἀπό τόν θάνατο πού βασιλεύει σέ αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο στήν ζωή τῆς ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἀνάσταση δέν δίνει μόνο τήν συνέχιση τῆς ὕπαρξης καί μετά τό θάνατο ἀλλά μᾶς προσφέρει κάτι πιό οὐσιαστικό: τήν δυνατότητα νά μετέχει ὁ ἄνθρωπος στόν τρόπο ζωῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος. Παρέχει στόν ἄνθρωπο ἀμεσότητα σχέσης μέ τόν Θεό. Ἡ παράταση μιᾶς ζωῆς πού ἔχει μέσα της τόν θάνατο εἶναι ἕνα φρικτό γεγονός πού τρομάζει τόν ἄνθρωπο ἀφοῦ δέν τόν ἐλευθερώνει ἀπό τίς ἀναγκαιότητες καί τά δεινά. Ὁ Ἀναστημένος Χριστός εἶναι ὁ πραγματικά ἐλεύθερος ἄνθρωπος. Καί ἐπειδή δέν εἶναι ἁπλοῦς ἄνθρωπος ἀλλά Θεάνθρωπος μπορεῖ νά προσφέρει μία “καινή ζωή”.

Μέσα στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι τό μυστικό Ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, βιώνουμε καθημερινά αὐτό τό πέρασμα ἀπό τόν θάνατο στήν ἀληθινή ζωή. Δέν εἶναι κάτι πού περιμένουμε νά ἔλθει στό μέλλον. Ἀλλά κάτι πού εἶναι ἐδῶ καί τώρα ἀνάμεσά μας. Ἀμέτρητοι εἶναι αὐτοί πού εἰσῆλθαν στήν Ἐκκλησία μέ τίς ἁμαρτίες τους καί τά πάθη τους καί κατόρθωσαν μέ τήν χάρη τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ νά μεταμορφωθοῦν σέ Ἁγίους. Δηλαδή σέ ἀληθινά ἐλεύθερους ἀνθρώπους, φίλους τοῦ Θεοῦ. Ἡ θαυμαστή αὐτή ἐμπειρία μᾶς ἀποκαλύπτει πῶς ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι μία φιλοσοφική ἰδέα, ἤ ἕνας ὀργανισμός ἀλλά τρόπος ζωῆς. Εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἀναστάσεως. Εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ἐλευθερίας.

 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,

Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως μέ εὐλάβεια θά λάβουμε ἀπό τόν ἱερέα τό εὐλογημένο φῶς. Θά ἀνάψουμε τίς λαμπάδες μας καί μέ χαρά θά τίς κρατοῦμε ἕως τό τέλος τῆς Ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας. Αὐτό τό εὐλογημένο φῶς συμβολίζει τήν δική μας πορεία, τό δικό μας πέρασμα ἀπό τόν θάνατο τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς στήν πραγματική ζωή τῆς Ἀγάπης τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ. Αὐτό τό εὐλογημένο φῶς μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά συμμαχοῦμε μέ τό κακό καί τήν ἀδικία πού κυριαρχοῦν σέ αὐτόν τόν κόσμο. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά κάνουμε φωτεινή τήν ζωή μας μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί μέ αὐτό τό φῶς νά φωτίζουμε τόν κόσμο. Ἄς μήν δειλιάζουμε. Ὁ Χριστός ἔχει ἤδη νικήσει τόν θάνατο. Κι αὐτή ἡ νίκη μπορεῖ νά γίνει καί δική μας νίκη ἄν ἐμπιστευθοῦμε τόν ἑαυτό μας καί τή ζωή μας στά δικά Του παντοδύναμα χέρια.

 

Λάβετε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τοθετήσατέ το στήν καρδιά σας. Μήν τό ἀφήσετε νά σβήσει. Αὐτό τό φῶς θά σᾶς ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στήν πνευματική σας πορεία. Αὐτό τό πνευματικό φῶς θά εἶναι ὁ παρηγορητής σας καί τό πανίσχυρο πνευματικό σας ὅπλο ἀπέναντι στίς θλίψεις, τόν πόνο καί τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς.

 

Εὔχομαι ὁ Ἀναστάς Κύριος νά εὐλογεῖ ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.

 

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές καί τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀναστάντι ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

✝ Ὁ Χόνγκ Κόνγκ Νεκτάριος

 

Tags: , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top